Strona główna » Ogłoszenie Nadleśnictwa Gniezno

Ogłoszenie Nadleśnictwa Gniezno

przez fg


W oparciu o Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 79, z dnia 30 grudnia 2021r. Nadleśnictwo Gniezno jest zainteresowane kupnem gruntów leśnych oraz rolnych przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa.

Wnioski z ofertą sprzedaży gruntów należy składać bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa Gniezno, ul. Wrzesińska 83, 62-200 Gniezno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected]

Wniosek winien zawierać następujące informacje:
1. Lokalizację gruntów, w tym numer działki ewidencyjnej, obręb ewidencyjny, oraz gminę;
2. Wypis z ewidencji gruntów i budynków wskazujący powierzchnię gruntów oraz rodzaj użytku ewidencyjnego;
3. W przypadku gruntów rolnych potwierdzenie od właściwego terytorialnie urzędu gminy o przeznaczeniu gruntów do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
4. Numer Księgi wieczystej założonej dla przedmiotowego gruntu.

Każdy zakup gruntów poprzedzony będzie oceną przydatności nieruchomości dla prowadzenia gospodarki leśnej. Nadleśnictwo podkreśla, że zakup gruntów leśnych lub rolnych przeznaczonych do zalesienia może odbyć się za cenę nie wyższą od wartości określonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Gmina Gniezno

You may also like

Zostaw komentarz