Strona główna » Narada z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie uczniów z Ukrainy

Narada z dyrektorami placówek oświatowych w sprawie uczniów z Ukrainy

przez fg

Z inicjatywy starosty gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego obyła się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie narada z dyrektorami placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński. Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Łukasz Kaszyński, przekazał dyrektorom informację na temat zasad przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie.

Podczas spotkania omówiono kwestie wsparcia nauki uczniów przybywających z zagranicy oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo omówiono proces wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz sprawy bieżące.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do szkół publicznych oraz obejmowani opieką, a także nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjęcie do szkoły jest możliwe w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski. Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewnia, że ze względu na realizację przez szkoły dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz organizowania nauki w formie oddziałów przygotowawczych, dla organów prowadzących szkoły naliczane są dodatkowe środki z subwencji oświatowej, zależne od liczby uczniów szkół objętych pomocą wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Wsparcie nauki uczniów z zagranicy
Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

1. uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
2. realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
3. korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
4. korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje również, że cyt. na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2021, poz. 190, 2445) możliwe jest zapewnienie przez dyrektorów szkół podstawowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – cudzoziemców. 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu uruchomiło punkt informujący obcokrajowców – rodziców dzieci i uczniów o możliwościach kształcenia i opieki w wielkopolskich szkołach oraz przedszkolach (codziennie od godz. 8.00 do godz. 18.00)

tel. 780 386 050,

tel. 780 386 055,

tel. 780 386 020,

tel. 780 386 056,

tel. 780 386 076.

Ponadto czynny jest specjalny adres poczty e-mailowej: [email protected]

Powiat Gniezno

You may also like

Zostaw komentarz